รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

Posted in on งานราชการ at 8 Dec, 2013

ร.ร.บ้านโป่งแดง ต.ทรายขาว อ.พาน พาน


ประกาศรับสมัครบุคลากร เพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ทำหน้าที่การสอน ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าจ้างเดือนละเดือน ๖,๐๐๐ บาท

๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
๑.๑ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
๑.๒ สัญชาติไทย
๑.๓ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๔ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือหน่วยงานอื่น

๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน
๒.๓ สาเนาวุฒิการศึกษา
๒.๔ ใบรับรองแพทย์
๒.๕ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๑ ใบ

๓. วันรับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านโป่งแดง ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๕-๘๐๘๖ / ๐๘-๙๕๕๗-๓๘๐๔ / ๐๘-๑๑๑๖-๓๐๑๗ ตั้งแต่วันที่
4 – 11 ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

๔. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕๖

๕. วันสอบ
ผู้สมัครทาการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕๖
- สอบความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก จานวน ๕๐ ข้อ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
- สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

๖. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผลการสอบ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจัดลาดับผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า

๗. ประกาศผลสอบ
ประกาศผลสอบ ในวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๖

๘. การทาสัญญาจ้าง
เริ่มทาสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 

วิธีสมัครงานดูด้านล่าง How to apply :

How to apply :

ร.ร.บ้านโป่งแดง ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 

Leave Comment